सुंदर छै अपनो बिहार- डॉ स्वराक्षी स्वरा

सुंदर छै अपनो बिहार, बिहार मोरी सखिया गांव-गांव गली-गली स्कूल खुलल छै सगरो छै शिक्षा उजार उजार मोरी सखीया सुंदर छै…. महिला पुरुष यहां एके समान छै महिला बनल सरकार…

SHARE WITH US

Share Your Story on
info@teachersofbihar.org

Recent Post